اجازه‌نامه بکارگیری نیروی نظامی علیه عراق طبق حکم ۲۰۰۲ - زبان‌های دیگر

اجازه‌نامه بکارگیری نیروی نظامی علیه عراق طبق حکم ۲۰۰۲ در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به اجازه‌نامه بکارگیری نیروی نظامی علیه عراق طبق حکم ۲۰۰۲.

زبان‌ها