باز کردن منو اصلی

اختصاص حافظه پویا در سی - زبان‌های دیگر