ادبیات داستانی رستاخیزی و پسارستاخیزی - زبان‌های دیگر