ارتفاع‌سنجی بر پایه فشارسنجی در هوانوردی - زبان‌های دیگر