اسپانیا در دوران انتقال به دموکراسی - زبان‌های دیگر