اعتصاب معدنچیان بریتانیا (۸۵–۱۹۸۴) - زبان‌های دیگر