باز کردن منو اصلی

الگوریتم اقلیدس - زبان‌های دیگر