الگو:آگاه‌سازی تصویر با استفاده منصفانه مورد مناقشه - زبان‌های دیگر