باز کردن منو اصلی

الگو:نیازمند نمونه - زبان‌های دیگر