انتخابات ریاست‌جمهوری ارمنستان (۱۹۹۸) - زبان‌های دیگر