انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۸۳) - زبان‌های دیگر