انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (مهر ۱۳۶۰) - زبان‌های دیگر