انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۶۴) - زبان‌های دیگر