انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۶۸) - زبان‌های دیگر