انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه (۲۰۱۲) - زبان‌های دیگر