انتخابات عمومی جمهوری آرتساخ (۲۰۲۰) - زبان‌های دیگر