انتخابات پارلمان اروپا در رومانی (۲۰۱۹) - زبان‌های دیگر