انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه (۲۰۱۹) - زبان‌های دیگر