انجمن آموزش عالی مؤسسات جنوب شرق آسیا - زبان‌های دیگر