انجمن سلطنتی آسیایی بریتانیای کبیر و ایرلند - زبان‌های دیگر