انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک - زبان‌های دیگر