اوآسیس (آلبوم بد بانی و جی بالوین) - زبان‌های دیگر