اژدهای چاق وارد می‌شود (فیلم ۱۹۷۸) - زبان‌های دیگر