اکنون شما را چاک و لری اعلام می‌کنم - زبان‌های دیگر