اکنون مرا ترک مکن (ترانه پینک فلوید) - زبان‌های دیگر