اگر صلح را می‌خواهی برای جنگ آماده شو - زبان‌های دیگر