اگر صلح می‌خواهی برای جنگ آماده شو - زبان‌های دیگر