ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۱۲ - زبان‌های دیگر

ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۱۲ در ۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۱۲.

زبان‌ها