ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۲ - زبان‌های دیگر

ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۲ در ۱۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۲.

زبان‌ها