ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴ - زبان‌های دیگر

ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴ در ۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴.

زبان‌ها