ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲ - زبان‌های دیگر

ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲ در ۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به ایتالیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲.

زبان‌ها