باشد که رفاه مردم بالاترین قانون باشد - زبان‌های دیگر

باشد که رفاه مردم بالاترین قانون باشد در ۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به باشد که رفاه مردم بالاترین قانون باشد.

زبان‌ها