باشگاه فوتبال آکادمی دی فوت امادو دیالو - زبان‌های دیگر