باشگاه فوتبال ارورا پرو پاتریا ۱۹۱۹ - زبان‌های دیگر