بمباران استراتژیک در جنگ جهانی دوم - زبان‌های دیگر