بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی - زبان‌های دیگر