بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر جانوران - زبان‌های دیگر