تابش‌سنج طیفی تصویربرداری با وضوح متوسط - زبان‌های دیگر