باز کردن منو اصلی

تابع چندضابطه‌ای - زبان‌های دیگر