تبعیض معکوس - زبان‌های دیگر

تبعیض معکوس در ۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به تبعیض معکوس.

زبان‌ها