تفنگ درازکش ۳۰۰ متر - زبان‌های دیگر

تفنگ درازکش ۳۰۰ متر در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به تفنگ درازکش ۳۰۰ متر.

زبان‌ها