توزیع نیم لجستیک - زبان‌های دیگر

توزیع نیم لجستیک در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به توزیع نیم لجستیک.

زبان‌ها