توزیع نیم نرمال - زبان‌های دیگر

توزیع نیم نرمال در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به توزیع نیم نرمال.

زبان‌ها