جایزه آنی برای کارگردانی در تولید یک فیلم بلند - زبان‌های دیگر