جبهه‌های مدیترانه، خاورمیانه و آفریقا - زبان‌های دیگر