جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران - زبان‌های دیگر