جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی ترکستان - زبان‌های دیگر