جمهوری شوروی سوسیالیستی کارلو-فنلاند - زبان‌های دیگر