جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی - زبان‌های دیگر