جنبه‌هایی از نظریه نحو - زبان‌های دیگر

جنبه‌هایی از نظریه نحو در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

بازگشت به جنبه‌هایی از نظریه نحو.

زبان‌ها